La galerie des photos de la 55eme fête de Yosakoi en 2008


 iTunes Store?Japan?
    RINN A to Wa avec I rein For Rein Luana avec des compagnes gaies Junin Toiro  
yusuhara Kamimachi Yosakoi Narukoren Utageichiza Sora Yumaikai
TAWARAYA au by KDDI a Kochi Kochi Daimaru Yosakoitai Honiya
kokushimuso Yonden Kyomachi et Shinkyobashi Yebisu Shibatenren Obiyamachisuji
NTT docomo a Kochi Sunny Group Yosakoi Danseuse Camion Art wave
Mukokuseki Group de Masugata Asahi Shokuhin Hyogo Eto Caetera


Revenir a la page de la fête de Yosakoi
Copyright © 2008,Tadashi Mori. All Rights Reserved.
Tadashi Mori