Yosakoi Festival in Kochi   YOSAKOI.COM

Award winning teams of the 53rd Yosakoi festival in 2006

Yosakoi Grand prix
Junin Toiro
Gold Prize
Honiya
Kochi Track Association
Kyomachi & Shinkyobashi "Yebisu Shibatenren"
Silver Prize
Obiyamachusuji
Asahi Shokuhin
NTT DoCoMo Kochi Branch
Judges' Special Prize
Bushu Yosakoi Kazusagumi
Koshin RKC Group
DROORS collaborating with Vodafone
Dancing Spots Union Prize
TAWARAYA
Artwave
Meet au by KDDI Kochi Branch
Atagomachi A-gumi Kien Ichiza
Yusuhara
Mukokuseki
Fujitsu Group
Sakura (Kochi Chuo High School)
Visitor Team
RIKU
Children Dancers Team
Kamimachi Yosakoi Naruko Ren
New Team
Buyuden
Dancing Spots Union
Leading Car Prize
NTT DoCoMo Kochi Branch
Kano Kensetsu Happy Dancers Team
Yu-Yu Raku-Sho

Return to Yosakoi Festival WWW Home Page

Yosakoi Festival
Copyright © 2006,Tadashi Mori. All Rights Reserved.
Tadashi Mori
Copyright (C) 1995-2007, Tadashi Mori. All Rights Reserved.   YOSAKOI.COM