Yosakoi Festival in Kochi   YOSAKOI.COM

Award winning teams of the 51st Yosakoi festival in 2004

Yosakoi Grand prix Junin Toiro
Gold Prize Honiya
Kyomachi & Shinkyobashi "Yebisu Shibatenren"
Asahi Shokuhin
Silver Prize Kochi Track Association
Bushu Yosakoi Kadzusa Gumi
NTT DoCoMo Kochi Branch
Judges' Special Prize Obiyamachisuji
Kochi newspaper and RKC Group
Luana and joyful company
Dancing Spots Union Prize TAWARAYA
Mukokuseki
au by KDDI Kochi Branch
Artwave
Atagomachi Ai-gumi Kien Ichiza
Fujitsu Group
Droors
Ohashi Dori Team
Sakura (Kochi Chuo High School) [New Team]
Kamimachi Yosakoi Naruko Ren [Children Dancers Team]
Tottori Yosakoi Dancing Team [Visitor Team]
Leading Car Prize Fujitsu Group
Mugen
Yu-Yu Raku-Sho

Return to Kochi Yosakoi Festival WWW Home Page
Yosakoi Festival
Copyright © 2004,Tadashi Mori. All Rights Reserved.
Tadashi Mori
Copyright (C) 1995-2007, Tadashi Mori. All Rights Reserved.   YOSAKOI.COM